Mahānaya

Yugmacaryātrayodaśā

Tizenhárom versszak az Isteni Pár aktivitásáról

David Durvāsāḥ

परमेशपराशक्तिस्तस्यैकैवस्वतन्त्रता ।
स स्वतन्त्रोऽव्यवच्छेदो निश्चलभूतिरूपता॥१॥

Parameśaparāśaktistasyaikaivasvatantratā |
Sa svatantro'vyavacchedo niścalabhūtirūpatā || 1 ||

A Nagy Úr (parama-īśa) Leghatalmasabb Ereje (parā-śaktiḥ) kizárólag (ekā-eva) az Ő Szabadságának Állapota (tasya…sva-tantratā). Így Ő (saḥ) Önmagától-függő (sva-tantraḥ), szakadatlan (avyavacchedaḥ) és zavartalan Létezésből áll (niścala-bhūti-rūpatā). || 1 ||

शिवशक्त्योरसक्ताद्वये संलीना मनोगति ।
सूक्ष्मादिस्पन्दरूपेण पूर्वौन्मुख्यस्वरूपकात् ॥२॥

Śivaśaktyorasaktādvaye saṁlīnā manogatiḥ |
Sūkṣmādispandarūpeṇa pūrvaunmukhyasvarūpakāt || 2 ||

Śiva és Śakti (śiva-śaktyoḥ) örök egységében (asakta-advaye) létezik egy rejtett (sam-līnā) vágy (manas-gatiḥ) egy finom, elsődleges vibráció formájában (sūkṣma-ādi-spanda-rūpeṇa) a kezdeti várakozás természete miatt (pūrva-aunmukhya-svarūpakāt). || 2 ||

अनुत्पन्नकुमारस्य बीजमिवापि कम्पनम् ।
तस्य मूलं प्रसक्तं तयौ रहस्ये व्यवस्थितम् ॥३॥

Anutpannakumārasya bījamivāpi kampanam |
Tasya mūlaṃ prasaktaṃ tayau rahasye vyavasthitam || 3 ||

Emellett (api), e lüktetés olyan (kampanam), mint (iva) egy születetlen gyermek magja (an-utpanna-kumārasya-bījam). Az ő gyökere örökkön (tasya-mūlam-pra-saktam) a Kettejük Titkában nyugszik (tayoḥ-rahasye-vyavasthitam). || 3 ||

सत्ताया हृदयं गुह्यं सर्वविदोरभिन्नता ।
अहमस्मीति सत्यं शिवः शक्तिश्च यथाक्रमम् ॥४॥

Sattāyā hṛdayaṃ guhyaṃ sarvavidorabhinnatā |
Ahamasmīti satyaṃ śivaḥ śaktiśca yathākramam || 4 ||

A Titok (guhyam) a Létezés Szíve (hṛdayam), mely a két Legmagasabb Létező (sarvavidoḥ) egysége (abhinna-tā). Az ‘Aham’ vagy ‘Én’ és ‘Asmi’ azaz ‘Vagyok’ (aham-asmi...iti) valójában (satyam) Śiva és Śakti (śivaḥ-ca-śaktiḥ), rendre (yathā-kramam). || 4 ||

एतद्धृत्सम्प्रदिष्टं यतस्तद्धि स्पन्दरूपत ।
प्रजायाः सृष्टिसंहारयोस्ततः सम्प्रतिष्ठितम् ॥५॥

Etaddhṛtsampradiṣṭaṃ yatastaddhi spandarūpatā |
Prajāyāḥ sṛṣṭisaṃhārayostataḥ sampratiṣṭhitam || 5 ||

Ez --azaz a Titok-- (etat) ‘a Szívként’ ismert (hṛt-sampradiṣṭam), mert (yataḥ) Ez kétségtelenül (tat-hi) egy Lüktetés alkotta Állapot (spanda-rūpatā), így (tataḥ) (Ez) szilárdan áll a gyermek megnyilvánításában és feloldásában (prajāyāḥ-sṛṣṭi-saṃhārayoḥ-sampratiṣṭhitaḥ). || 5 ||

तदुदारपदाद्वापि परमशिव उच्यत ।
तद्भैरव इति ख्यातं गुरुत्वात्पशुना किल ॥६॥

Tadudārapadādvāpi paramaśiva ucyate |
Tadbhairava iti khyātaṃ gurutvātpaśunā kila || 6 ||

Emellett (Őt) Paramaśiva-nak is nevezik (vā-api-parama-śivaḥ–ucyate) az Ő Emelkedett Állapota miatt (tasya-udāra-padāt), és Hatalmassága révén (gurutvāt) a korlátolt létező --azaz a gyermek-- (paśunā) valójában (kila) Bhairava-ként ismeri (khyātam) -- szó szerint ‘félelmetes’-- (tat…bhairava...iti). || 6 || 

स्वच्चन्दतः परिस्पन्दात्क्रीडास्थं यत्तयोः पदम्।
देहिनो नाटकाद्योऽस्ति विप्रलम्भविडम्बना ॥७॥

Svacchandataḥ parispandātkrīḍāsthaṃ yattayoḥ padam |
Dehino nāṭakādyo'sti vipralambhaviḍambanā || 7 ||

A lüktetésből (pari-spandāt), spontán tárul fel (svacchandataḥ) Kettejük, Játékban nyugvó állapota (krīḍā-stham…tu-tayoḥ-padam), mely az individuális létező elkülönülésének imitációja (dehinaḥ-vipralambha-viḍambanā), kinek léte a szerepéből fakad.  (yaḥ-asti-nāṭakāt) || 7 || 

सद्योजातोऽस्तितासारं पश्यति भेदलोचनात् ।
शिवोऽहंरूपशिष्टश्च सान्तरादिविकासिता ॥८॥

Sadyojāto'stitāsāraṃ paśyati bhedalocanāt |
Śivo'haṃrūpaśiṣṭaśca sāntarādivikāsitā || 8 ||

Az újonnan született gyermek (azaz korlátolt létező) (sadyas-jātaḥ), saját létezésének magját (astitā-sāram) a dualitás szemével (bheda-locanāt) látja (paśyati). (Miként) Śiva (śivaḥ) az ‘Én Vagyok’ (állapotában) nyugszik (aham-rūpa-śiṣṭaḥ), úgy (ca) Ő (Śakti) (sā) pedig kiterjed belső, stb. állapotként. --kiteljesedik, mint az univerzum belső és külső állapotai -- (antara-ādi-vikāsitā). || 8 || 

पशुभ्यस्तु जगत्सारः किलाधारो विलक्षणः ।
एतद्विशेषसंवेदनमेवाज्ञानलक्षितम्॥९॥

Paśubhyastu jagatsāraḥ kilādhāro vilakṣaṇaḥ |
Etadviśeṣasaṃvedanamevājñānalakṣitam || 9 ||

A korlátolt létező számára (paśubhyaḥ…tu) az univerzum esszenciája (jagat-sāraḥ) bizonyosan egy változatos hely --azaz valami, ami a sokrétűség (tapasztalásának) karakterisztikájával bír, egy helyként érzékelve-- (kila-ādhāraḥ-vilakṣaṇaḥ). Ez az individuális tapasztalás --szó szerint a különbözőség tudatossága-- (etat-viśeṣa-saṃvedanam), kétségtelenül (eva) maga a spirituális tudatlanság (ajñāna-lakṣitam). || 9 ||

यथा शिवो न शक्त्यां तथाणुर्न सचराचर ।
भेदग्रासः पराभ्यासो विपक्षात्प्रतिषेधनम् ॥१०॥

Yathā śivo na śaktyāṃ tathāṇurna sacarācare |
Bhedagrāsaḥ parābhyāso vipakṣātpratiṣedhanam  || 10 ||

Ahogy Śiva nem Śakti-ban létezik (yathā-śivaḥ-na-śaktyām), ugyanígy (tathā) az individuum (aṇu) sem (na) az univerzumban (létezik) --szó szerint, minden mozgó (és egyben) mozdulatlan-- (sa-cara-acare). A dualitás felemésztésének legmagasabb praxisa (bheda-grāsaḥ-para-abhyāsaḥ), az egyén tudatosságának visszatartása (pratiṣedhanam), ennek ellenkezőjéről (vipakṣāt) --mely nem más, mint visszavonni az egyén tudatosságát az általa tapasztalt illuzórikus ténytől, miszerint az univerzum egy hely, ahol az egyén létezik--.  || 10 ||

शक्तिपातनकृत्याया योजनं संविलोक्यत ।
सुस्थितानां स्वसंस्थानं येषां तु शिवरक्षितम् ॥११॥

Śaktipātanakṛtyāyā yojanaṃ saṃvilokyate |
Susthitānāṃ svasaṃsthānaṃ yeṣāṃ tu śivarakṣitam || 11 ||

Śakti alászállásával járó Aktusa által --mely a Kegyelem adományozása-- (śakti-pātana-kṛtyāyā) az egyesülés folyamata (yojanam) teljesen láthatóvá válik (saṁvilokyate) azok számara, akik jól megalapozottak vagy stabilak (a Yoga-ban) (susthitānāṃ) és kiknek (yeṣām) saját stabilitásuk kétségtelenül Śiva által oltalmazott (sva-saṁ-sthānam-tu-śiva-rakṣitam). || 11 ||

न पदं सुस्थितस्थानं प्रसादेन विना प्रभोः।
तन्मङ्गलमवस्थानं गुरुणैव प्रदृश्यते ॥१२॥

Na padaṃ susthitasthānaṃ prasādena vinā prabhoḥ |
Tanmaṅgalamavasthānaṃ guruṇaiva pradṛśyate  || 12 ||

Nem létezik e stabil állapot (na-padam-susthita-sthānam) az Úr könyörületessége nélkül (prabhoḥ…vinā-prasādena) és eme (tat) Gyönyörteljes állapotot (maṅgalam-avasthānam) kizárólag a Guru tárja fel (eva- guruṇā-pradṛśyate).  || 12 ||

चिच्छक्तिमोहखादाप्रयतिः स्वात्मविकासित ।
पश्यन्त्यारभ्य वाग्रूपाण्यावृद्गुरुस्तु तिष्ठति ॥१३॥

Cicchaktimohakhādāprayatiḥ svātmavikāsitā |
Paśyantyārabhya vāgrūpāṇyāvṛdgurustu tiṣṭhati || 13 ||

A Guru (guruḥ) kétségtelenül (tu) a Tudatosság Erejének illúzió-felemésztő szándéka (cit-śakti-moha-khādā-prayatiḥ), az egyén saját Énjének kiterjedése (sva-ātmā-vikāsitā) és a Beszéd formáihoz folyamodó tettek sora (vāk-rūpāṇi-āvṛt…tiṣṭhati) kezdve Paśyantī-val (paśyantī-ārabhya). || 13 ||

 ||इति दविद्दुर्वासःकृतं यामलप्रचारसाराख्यं विज्ञेयावरार्ध्यं समासतः ||

 ||iti daviddurvāsaḥkṛtā yugmacaryātrayodaśā
vijñeyāvarārdhyā samāsataḥ ||

Itt ér véget (iti) David Durvāsas műve (david-durvāsas-kṛtam), a ‘Yāmalapracārasāra’ avagy ‘Az Isteni Pár Aktivitásának Esszenciája’, (yugma-caryā-trayodaśā-ākhyam) összefoglalása (samāsataḥ) annak a minimumnak, amit ismerni szükséges (vijñeya-avarārdhyā). 

Magyar fordítást készítette: Attila Anuttaraḥ

 

 

Translated from English by Attila Anuttaraḥ
loading...